เกี่ยวกับการจัดงาน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานร่วม (Consortium) จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยในด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ตลอดจนการจัดการที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปีมาโดยตลอด รวม 14 ครั้ง

และในปี พ.ศ. 2560 นี้ จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประกอบกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้ง ทั้งนี้โดยมีศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การสนับสนุน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ จากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้ด้วนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่เป็นประโยชน์อย่างครบวงจร
  2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ของบุคลากรในสายงาน
  3. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสู่ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง

หัวข้อการประชุม

  • Postharvest Safety
  • Postharvest Biological Mechanism
  • Postharvest Logistics
  • Postharvest Machinery
โดยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลสดที่ยังไม่ได้รับการแปรรูป หรือผลิตผลสดที่ผ่านการแปรรูปตัดแต่งเพียงเล็กน้อย (Minimal Processed Produce, Fresh – Cut) ทั้งนี้ไม่รวมหัวข้อที่เกี่ยวกับผลิตผลตากแห้ง แช่แข็ง บรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์แปรรูป และหัวข้อด้านประมง ปศุสัตว์