ค่าลงทะเบียน

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบราชการ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา (ได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ ศธ 0514.4.4/1187 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559)

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://npht15.phtnet.org เท่านั้น ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินได้ด้วยวิธี ดังนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียน จากเว็บไซต์การจัดงานเท่านั้น
  • กรอกรายละเอียด และ นำใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

รหัสอ้างอิงเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ คือ

  • หมายเลขการลงทะเบียน/REGISTER NO. (Ref.1)
  • หมายเลขโทรศัพท์/TELEPHONE NO. (Ref.2)

โดยท่านสามารถตรวจสอบรหัสอ้างอิงได้ที่หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

การยืนยันชำระค่าลงทะเบียน

แฟ็กซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 0-4320-2598 หรือส่งอีเมลมาที่ phtickku15@gmail.com

**** ท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1กรกฎาคม 2560